พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย

๗ จังหวัด ๗๔ อำเภอ ๕๑๔ ตำบล ๔,๑๕๐ หมู่บ้าน พื้นที่ ๔๑,๕๖๕.๓๑ ตร.กม.

ประชากร ๔,๔๔๓,๓๘๙ คน สภ. ๑๒๑ แห่ง ตำรวจ ๑๒,๔๗๔ นาย

อัตราส่วน ๑:๓๕๖ (ข้อมูลปี ๒๕๖๐)

  • ภ.จว.กระบี่ ๑๓ สภ.
  • ภ.จว.ชุมพร ๑๖ สภ.
  • ภ.จว.นครศรีธรรมราช ๓๒ สภ.
  • ภ.จว.พังงา ๑๒ สภ.
  • ภ.จว.ภูเก็ต ๑๑ สภ.
  • ภ.จว.ระนอง ๙ สภ.
  • ภ.จว.สุราษฏร์ธานี ๒๘ สภ.