ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

 messageImage 1490258332357

 

กิจกรรม  
            
  S  33431614  -การอบรมสัมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และประเมินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคใต้ตอนบนระหว่างวันที่ 26 - 27 ม.ค. 60
  HT001  - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 -12 ก.พ. 60
  HT008 - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 -16 ก.พ. 60
  HT015 - โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 -19 ก.พ. 60