ฝ่ายอำนวยการ ๕

รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง อรพิมล โชคพระสมบัติ
รอง ผกก.  พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร
สว. พ.ต.ท.หญิง ณัฎฐพัชร์  สร้อยงาม
สว. พ.ต.ท.หญิง วัลลี หนูทอง
สว. พ.ต.ต.ขวัญสุดา นุรักษ์ภักดี
สว. พ.ต.ต.หญิง กัลยา มากนวล