ประชุม ศพดส.

อ้างถึงบันทึก ตร. ลง ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๐ ท้ายหนังสือ ฝอ.ศพดส.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๒๓(ศพดส.ตร.)/๒๒๑ ลง ๘ มิ.ย.๒๕๖๐ อนุมัติโครงการประกวดผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกย่องสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของผู้ปฏิบัติงานให้ปรากฏต่อสังคม  ให้ บช.น.ภ.๕,๘ และ ก จัดผู้แทนรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๒๕๖๐ ณ ห้อง ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.ที่ผ่านมานั้น  มี

๑.คดีกันตัง (พล.ต.ท.จารุวัฒน์  ไวศยะ  ผบช.กมค.หน.ชุด)

๒.คดีเครือข่าย Bigboss (พล.ต.ต.มนตรี  สัมบุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.๕ หน.ชุด)

๓.คดีนาตารี (พล.ต.ท.จารุวัฒฯ์  ไวศยะ  ผบช.กมค.หน.ชุด)

๔.คดีหัวไทร (พล.ต.ต.อาคม  สายสมัย ผบก.ประจำ ภ.๘ หน.ชุด

๕.คดีปฏิบัติการภูเก็ต (พล.ต.ต.กรไชย  คล้ายคลึง ผบก.ปคม.หน.ชุด

๖.TICAC    (พล.ต.ต.ฐากูร  นิ่มสมบุญ รอง ผบก.รฟ.หน.ชุด)

๗.การติดตามจับกุม พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์  เลาหะวัฒนะ (พ.ต.อ.บัญญัติ  เพียรสวัสดิ์  รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี  หน.ชุด)

๘.จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตามหมายจับค้ามนุษย์ (ร.ต.อ.อนิรุทธิ์  ปักษิณศิริ  รอง สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๙ หน.ชุด)