สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๘

สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๘

ความถี่ ๑๐๖.๕ MHz